top of page

שימור בית הדירקטוריון, חברת החשמל, תל אביב

15.jpg

פרויקט שימור מבנה דירקטוריון חברת החשמל בתל אביב, קבלן משנה של חברת קנטואר שימור.

המבנה הוא מיסיון אנגלי משנת 1856, שנועד במקור להקנות חינוך חקלאי ליושבי האזור, וכיום משמש את דריקטריון חברת החשמל.

סטודיו אבא אבן לקח חלק בביצוע סיתותי אבן במקום, בניית מזוזות וקשתות החלונות המשוחזרים וכאיש לעבודות מיוחדות באתר בתחום האבן.

8.jpg
7.jpg
6.jpg

חלק מהעבודה היתה התאמות משקופי עץ לקשתות מקוריות בנות 170 שנה, פה בא לידי ביטוי יכולת העבודה העדינה עם כל הציוד המתאים על מנת להגיע לדיוק שלא מבייש את הבונים המקוריים של המבנה.

bottom of page